info

You have reached the minimum number

Shopping cart (0)

There are no products in your shopping cart yet.

Conditions

Our official conditions are written in Dutch and can befound at the bottom.
 
Translations of the most important conditions you will find below.

Prices
All prices are including BTW and without shipping cost.

Content of the shipping
Customers have 14 days to check or there ordered products are complete and unharmed. If not so, please sent an email to contact@bed4baby.nl. Please mention your order number and describe what is missing or what is harmed.

Returns:
All articles can be returned within 14 days, without giving a reason. Paid amount will be returned within 14 days. Paid shipping cost will not be reimbursed. The returned product should be unused and the packaging should be returned to Bed4Baby unhurmed. A product is considered 'ussed', when it can not be sold again as new, because it was assabled together. Please note that putting a co-slaper always leaves marks and this is considered as used. Also mattresses where the packaging was openend, can not be returned.
When the product or packing is harmed, we can not take the product back and reimbursed the paid money. The cost of shipping the product back is for the customer.

The returning procedure:
  • please send an email to Bed4Baby that you want to return your product. Please mention your order number.
  • Bed4Baby will inform you about the returning address.
  • Please put clearly the given address by Bed4Baby on the package.
  • Send the package by signed post. Bed4Baby do not take responsiblity for lost packages.
  • When the products are complete and unharmed, Bed4Baby will return the money within 14 days from its receipt.

     

Download general terms and conditions

Artikel 1. Definities
1.1 Bed4Baby inschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 54676452.
1.2 Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die met Bed4Baby een overeenkomst heeft afgesloten.
1.3 Onder ‘Algemene Voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel aan bepalingen als hierna opgenomen.
 
Artikel 2: Toepasselijkheid
2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van ´Bed4Baby´, zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zullen door ons op verzoek worden toegezonden.
 
 
2.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
 
2.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
 
2.4 Indien Klant in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn voor Bed4Baby alleen bindend inden en voor zover deze door Bed4Baby uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 
 
2.5 De overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Bed4Baby. Bed4Baby is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Bed4Baby dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.
 
 
 
 
Artikel 3: Prijzen/Aanbiedingen
3.1 Alle aanbiedingen van Bed4Baby zijn vrijblijvend en Bed4Baby behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
 
 
3.2 Alle prijzen zijn vermeld in euro’s,  zijn inclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
 
3.3 Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van typefouten. Voor de gevolgen van typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
 
3.4 De bezorgkosten zijn niet bij de prijs inbegrepen. Voor de bezorging buiten Nederland gelden speciale tarieven. Ten aanzien van de bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden met betrekking tot de bezorgmethode en de daaraan verbonden kosten. Voorgenoemde wordt tijdens de bestelprocedure op de website duidelijk aan Klant medegedeeld.
 
 
 
   
Artikel 4: Retourzendingen
4.1 Alle artikelen kunnen binnen 14 dagen na ontvangst zonder opgaaf van redenen worden geretourneerd. Het door u reeds betaalde bedrag voor het product zal in dat geval binnen 30 dagen gerestitueerd worden. Eventueel betaalde verzendkosten worden niet vergoed. Hierbij geldt nadrukkelijk dat de artikelen in ongeschonden (product en verpakking) staat bij Bed4Baby worden afgeleverd. Dit conform de Wet Verkoop op Afstand.  (Note: Bij het in elkaar zetten van de co-sleeper blijven sporen achter, waardoor het product in geschonden staat is. Matras waarbij het plastic is geopend is in geschonden staat). Indien dit aspect niet in acht wordt genomen kunnen wij de artikelen helaas niet terugnemen en de betaling niet ongedaan maken. De verzendkosten van het product richting Bed4Baby zijn voor uw rekening.
 
 
 
 
 
 
4.2 U bent verplicht te controleren of de bij u thuis bezorgde artikelen voldoen aan de bestelling. Indien dit niet het geval is dan kunt u dit binnen 7 dagen melden per e-mail aan Bed4Baby onder vermelding van het ordernummer in het onderwerp van uw e-mail, en een duidelijke uiteenzetting waarom het artikel niet voldoet. Bed4Baby zal het artikel vervangen of uw betaling ongedaan maken indien is aangetoond dat u het artikel niet accepteert op gegronde redenen. Indien u iets terug stuurt, volg dan deze stappen:
 
 
 
 
  a) Stuur een e-mail naar contact@bed4baby.nl dat u de bestelling wenst terug te sturen. LET OP: Vermeld in het onderwerp van uw e-mail het factuurnummer dat u via e-mail hebt ontvangen.
   
  b) Van Bed4Baby ontvangt u het retouradres.
  c) Adresseer de verzending duidelijk.
  d) Verzend de artikelen aangetekend. Bed4Baby is niet aansprakelijk vermiste pakketten.
  e) Wanneer de bestelling in ongeschonden staat (product en verpakking) worden ontvangen, wordt het bedrag van het product geretourneerd naar de rekening, die gebruikt is bij de initiële betaling.
4.3 Ongefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd.
 
Artikel 5: Betalingen
Bij verzending van producten dienen de betalingen vooruit te geschieden via iDEAL of op bankrekeningnummer:49.07.50.605. Bestellingen kunnen op afspraak tevens opgehaald worden bij Bed4Baby, Klaverweide 165 te Voorburg.
 
Artikel 6: Levering
6.1 De door De Babywinkel opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van genoemde leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.
 
6.2 Er zal alleen worden teruggestort op de originele rekening, die ook werd gebruikt om de bestelling te betalen.
 
6.3 Indien echter de leveringstermijn de termijn van 30 dagen overschrijdt bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Reeds geïnde bedragen zullen in dat geval binnen 30 dagen door De Babywinkel worden teruggestort.
 
 
 
Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan De Babywinkel verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.
 
Artikel 8: Garantie
Op alle producten van Bed4Baby geldt een garantiemijn van 1 jaar, waarbij wij in geval van gebreken de producten desgewenst eerst omruilen of repareren. Als een product niet kan worden gerepareerd of als het omgeruilde product eveneens gebreken vertoont, kunt u de producten retourneren tegen restitutie van het volledige aankoopbedrag. Het is ook mogelijk dat u de producten behoudt en een gedeelte van het aankoopbedrag retour ontvangt.
 
Artikel 9: Elektronische communicatie en bewijs
9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Bed4Baby (dan wel door u ingeschakelde derden), is Bed4Baby niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van Bed4Baby
 
 
 
9.2 De administratie van Bed4Baby geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met u in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.
 
 
 
Artikel10: Overmacht
10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Bed4Bbay  in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Bed4Baby gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
 
 
 
 
10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Bed4Baby kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 
 
 
Artikel 11: Diversen
11.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Bed4Baby in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Bed4Baby vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
 
 
 
11.2 Bed4Baby is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.
 
Artikel 12: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 
 
12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Den Haag, Nederland.
 
 
Contactgegevens
 
Mocht u na het lezen van onze Algemene Voorwaarden, vragen, klachten of opmerkingen hebben over deze Algemene Voorwaarden, neemt dan schriftelijk of per e-mail contact op met Bed4baby
 
Bed4Baby
Klaverweide 165
2272 VZ Voorburg
contact@bed4baby.nl