info

Je hebt het minimaal aantal bereikt

Winkelwagen (0)

Er zijn nog geen producten in uw winkelwagen geplaatst.

Algemene Voorwaarden

Hieronder zijn onze Algemene Voorwaarden weergegeven en zijn deze te downloaden. 

Download algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN BED4BABY

Artikel 1. Definities
1.1 Bed4Baby inschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 54676452.
1.2 Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die met Bed4Baby een overeenkomst heeft afgesloten.
1.3 Onder ‘Algemene Voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel aan bepalingen als hierna opgenomen.
 
Artikel 2: Toepasselijkheid
2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en huurovereenkomsten van ´Bed4Baby´, zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zullen door ons op verzoek worden toegezonden.
 
 
2.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
 
2.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
 
2.4 Indien Klant in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn voor Bed4Baby alleen bindend inden en voor zover deze door Bed4Baby uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 
 
2.5 De overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Bed4Baby. Bed4Baby is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Bed4Baby dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.
 
 
 
 
Artikel 3: Prijzen/Aanbiedingen/Huurovereenkomsten
3.1 Alle aanbiedingen van Bed4Baby zijn vrijblijvend en Bed4Baby behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
 
 
3.2 Alle prijzen zijn vermeld in euro’s, zijn inclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
 
3.3 Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van typefouten. Voor de gevolgen van typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
 
3.4 De bezorgkosten zijn niet bij de prijs inbegrepen. Voor de bezorging buiten Nederland gelden speciale tarieven. Ten aanzien van de bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden met betrekking tot de bezorgmethode en de daaraan verbonden kosten. Voorgenoemde wordt tijdens de bestelprocedure op de website duidelijk aan Klant medegedeeld.
 
 
 
3.5 Een bindende huurovereenkomst komt tot stand door, op verzoek van de huurder, het toesturen van de schriftelijke bevestiging van de opdracht door de verhuurder, dan wel door het door de verhuurder uitvoering geven, bijvoorbeeld door ophalen/levering, aan een opdracht tot verhuur.
 
 
3.6 De huurovereenkomst wordt afgesloten tegen een huurprijs zoals bevestigd aan de huurder.
3.7 De huurperiode bedraagt minimaal twee maanden en loopt vanaf de datum zoals vermeld in de huurovereenkomst tot aan de datum waarop het gehuurde geretourneerd wordt aan de verhuurder.
 
 
3.8 De huurperiode wordt naar boven afgerond op halve maanden.
3.9 Verlengen van de huurperiode is mogelijk mits het gehuurde nog niet aan een volgende huurder verhuurd is
 
   
Artikel 4: Retourzendingen

4.1

Alle artikelen/huurovereenkomsten kunnen binnen 14 dagen na ontvangst zonder opgaaf van redenen worden geretourneerd. Het door u reeds betaalde bedrag voor het product zal in dat geval binnen 14 dagen gerestitueerd worden nadat het product retour is ontvangen. Hierbij geldt nadrukkelijk dat de artikelen in ongeschonden (product en verpakking) staat bij Bed4Baby worden afgeleverd. Dit conform de Wet Verkoop op Afstand.  (Note: Bij het in elkaar zetten van de co-sleeper blijven sporen achter, waardoor het product in geschonden staat is. Matras en hoeslakens, waarbij de verpakking (plastic) is geopend kunnen vanwege hygienische redenen niet worden teruggenomen). Indien dit aspect niet in acht wordt genomen kunnen wij de artikelen helaas niet terugnemen en de betaling niet ongedaan maken. De verzendkosten van het product richting Bed4Baby zijn voor uw rekening.

 
 
 
 
 
 
 
4.2 Bij annulering van huurovereenkomsten na de herroepingstermijn brengt Bed4Baby annuleringskosten ter hoogte van twee maanden huur in rekening.
 
4.3 De huurder gaat akkoord met directe levering van de dienst als de dienst binnen de herroepingstermijn van start gaat en ziet af van het herroepingsrecht als de dienst volledig is uitgevoerd binnen de bedenktijd.
 
 
4.4 U bent verplicht te controleren of de bij u thuisbezorgde artikelen voldoen aan de bestelling. Indien dit niet het geval is dan kunt u dit binnen 14 dagen melden per e-mail aan Bed4Baby onder vermelding van het ordernummer in het onderwerp van uw e-mail, en een duidelijke uiteenzetting waarom het artikel niet voldoet. Bed4Baby zal het artikel of onderdelen hiervan vervangen of uw betaling ongedaan maken indien is aangetoond dat u het artikel niet accepteert op gegronde redenen. Indien u iets terugstuurt, volg dan deze stappen:
  a) Stuur een e-mail naar contact@bed4baby.nl dat u de bestelling wenst terug te sturen. LET OP: Vermeld in het onderwerp van uw e-mail het factuurnummer dat u via e-mail hebt ontvangen.
   
  b) Van Bed4Baby ontvangt u het retouradres.
  c) Adresseer de verzending duidelijk.
  d) Verzend de artikelen aangetekend. Bed4Baby is niet aansprakelijk vermiste pakketten.
  e) Wanneer de bestelling in ongeschonden staat (product en verpakking) worden ontvangen, wordt het bedrag van het product geretourneerd naar de rekening, die gebruikt is bij de initiële betaling.
4.3 Ongefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd.
 
Artikel 5: Betalingen
Bij verzending van producten dienen de betalingen vooruit te geschieden via iDEAL , MisterCash of op bankrekeningnummer: NL98ABNA0490750605. Bestellingen kunnen op afspraak tevens opgehaald worden bij Bed4Baby, Klaverweide 165 te Voorburg.
 
Artikel 6: Levering
6.1 De door De Babywinkel opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van genoemde leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.
 
6.2 Er zal alleen worden teruggestort op de originele rekening, die ook werd gebruikt om de bestelling te betalen.
 
6.3 Indien echter de leveringstermijn de termijn van 30 dagen overschrijdt bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Reeds geïnde bedragen zullen in dat geval binnen 30 dagen door De Babywinkel worden teruggestort.
 
 
 
   
Artikel 7: Verplichtingen van de huurder
7.1 De huurder verplicht zich om de veiligheidsvoorschriften door te lezen voordat het gehuurde in gebruik genomen, het gehuurde te gebruiken overeenkomstig de veiligheidsvoorschriften en Algemene Voorwaarden en zich te houden aan de voorschriften over veilig slapen van het consultatiebureau.
 
 
 
7.2 De huurder zal als een goed huurder voor het gehuurde zorg dragen. Het
is de huurder verboden het gehuurde door te verhuren, in gebruik te
geven of anderszins aan derden ter beschikking te stellen, zonder toestemming van de verhuurder.
 
 
 
7.3 De huurder dient het gehuurde na afloop van de huurperiode aan de verhuurder te retourneren.
   
Artikel 8: Aansprakelijkheid
8.1 Vanaf het moment van levering is het gehuurde en het gebruik van het gehuurde voor rekening en risico van de huurder.
 
8.2 De huurder is vanaf het moment van levering tot aan het moment dat het gehuurde weer door verhuurder in ontvangst is genomen aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde goed, waaronder schade door vermissing, verduistering, diefstal, vervreemding en verlies. Onder schade wordt hierbij ook verstaan de geur van (sigaretten)rook aan het gehuurde.
 
 
 
8.3 Beschadiging, vermissing, verduistering, diefstal en verlies van het gehuurde dient na ontdekking direct aan de verhuurder schriftelijk te worden medegedeeld.
 
8.4 In geval van vermissing, vervreemding, beschadiging, vergaan, diefstal, verduistering of totaal verloren gaan van het gehuurde is de huurder tevens gehouden de huurtermijnen op grond van de huurovereenkomst verschuldigd te betalen alsof het gehuurde niet vermist, vervreemd, beschadigd, vergaan, gestolen, verduisterd of verloren is gegaan.
 
 
 
8.5 Het gehuurde is door verhuurder niet verzekerd. Huurder dient derhalve zelf een verzekering af te sluiten die bovenstaande risico’s dekt, waaronder schade als gevolg van vermissing, diefstal en verloren gaan van het gehuurde.
 
 
8.6 Huurder blijft verantwoordelijk voor het gehuurde totdat het gehuurde aan het eind van de huurperiode door verhuurder in ontvangst is genomen
 
 
Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan De Babywinkel verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.
 
Artikel 10: Garantie
Op alle producten van Bed4Baby geldt een garantiemijn van 1 jaar, waarbij wij in geval van gebreken de producten desgewenst eerst omruilen of repareren. Als een product niet kan worden gerepareerd of als het omgeruilde product eveneens gebreken vertoont, kunt u de producten retourneren tegen restitutie van het volledige aankoopbedrag. Het is ook mogelijk dat u de producten behoudt en een gedeelte van het aankoopbedrag retour ontvangt.
 
Artikel 11: Elektronische communicatie en bewijs
11.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Bed4Baby (dan wel door u ingeschakelde derden), is Bed4Baby niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van Bed4Baby
 
 
 
 
11.2 De administratie van Bed4Baby geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met u in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.
 
 
 
Artikel 12: Overmacht
12.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Bed4Bbay  in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Bed4Baby gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
 
 
 
 
12.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Bed4Baby kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 
 
 
Artikel 13: Diversen
13.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Bed4Baby in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Bed4Baby vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
 
 
 
13.2 Bed4Baby is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.
 
Artikel 14: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
14.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 
 
14.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Den Haag, Nederland.
 
 
Contactgegevens
 
Mocht u na het lezen van onze Algemene Voorwaarden, vragen, klachten of opmerkingen hebben over deze Algemene Voorwaarden, neemt dan schriftelijk of per e-mail contact op met Bed4baby
 
Bed4Baby
Klaverweide 165
2272 VZ Voorburg
contact@bed4baby.nl

Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.